Regulamin sklepu internetowego retrowood.pl

 • 1 Definicje
 • 2 Postanowienia ogólne
 • 3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług
 • 4 Umowa sprzedaży
 • 5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa
 • 6 Metody płatności
 • 7 Rękojmia za wady Towaru
 • 8 Odstąpienie od umowy sprzedaży
 • 9 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne
 • 10 Odpowiedzialność
 • 11 Realizacja Voucherów
 • 12 Postanowienia końcowe

Załączniki

Wstęp

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://retrowood.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony jest  przez Retrowood Sp. z o.o., ul. Malborska 41, 03-286 Warszawa, NIP 537 262 28 41, poczta elektroniczna:  biuro@retrowood.pl

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 • 1 Definicje
 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://retrowood.pl
 2. Sprzedawca –  Retrowood Sp. z o.o., ul. Malborska 41, 03-286 Warszawa, NIP: 537 262 28 41
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą,
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
 7. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
 9. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
 5. Towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 6. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta, zasady, okres oraz tryb realizacji uprawnień wynikających z gwarancji określa Karta gwarancyjna dostarczana Kupującemu wraz z zakupionym towarem. Gwarancja nie wyłącza oraz nie ogranicza możliwości skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady towaru.
 7. Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Polski.
 8. Towary zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 9. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w Polskich Złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki.
 • 3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług
 1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
 2. umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży,
 3. umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta klienta,
 4. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wyplenienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.
 6. Założenie Konta klienta („rejestracja”) może odbyć się podczas składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia i ustaleniu hasła służącego do logowania się na Koncie klienta.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę: a)urządzenie z dostępem do sieci Internet, b)przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, c)dostęp do poczty elektronicznej. d)Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
 • 4 Umowa sprzedaży
 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego produktu. Po dokonaniu wyboru Towaru (dodanie Towaru do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 2. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w formularzu zamówienia adres poczty e-mail oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
 • 5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa
 1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 8 tygodni (w przypadku luster do 21 dni roboczych). Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia (kompletowanie oraz pakowanie zamówienia), czas dostawy zamówienia zależny od wybranego sposobu doręczenia.
 3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.
 4. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem wybranych firm kurierskich.
 5. Informacje o kosztach dostawy podawane są w trakcie wypełniania przez Klienta formularza zamówienia.
 6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.

  PACZKI

  1. Odnotować niezwłocznie na liście przewozowym (karcie potwierdzenia odbioru towaru lub ekranie skanera elektronicznego, który posiada kurier) fakt uszkodzenia towaru lub opakowania.
  2. Jak najszybciej poprosić kuriera o sporządzenie protokołu szkodowego zgodnie ze stanem rzeczywistym, uwzględniając wszystkie zabezpieczenia/oznaczenia na opakowaniu, stan opakowania zewnętrznego i inne(oryginał zostaje u Państwa, kopię zabiera kurier).Odbiorca podpisując dokument szkody potwierdza stan rzeczywisty przesyłki z protokołem.
  3. W przypadkach, gdy kurier nie sporządzi z jakiegoś względu protokołu, należy w tym samym dniu zgłosić reklamację/interwencję do Działu Obsługi Klienta konkretnego przewoźnika/dostawcy.
  4. Protokół należy spisać i odesłać do nas pocztą lub przesłać mailowo zeskanowany dokument  do 7 dni od daty otrzymania przesyłki. W przeciwnym razie reklamacje będą rozpatrywane negatywnie.

   

  PRZESYŁKI NA PALECIE

  1. Odnotować niezwłocznie na liście przewozowym (karcie potwierdzenia odbioru towaru lub ekranie skanera elektronicznego, który posiada kurier) fakt uszkodzenia towaru lub opakowania.
  2. Jak najszybciej poprosić kuriera o sporządzenie protokołu szkodowego zgodnie ze stanem rzeczywistym, uwzględniając wszystkie zabezpieczenia/oznaczenia na opakowaniu, stan opakowania zewnętrznego i inne(oryginał zostaje u Państwa, kopię zabiera kurier).Odbiorca podpisując
  3. Protokół należy spisać przy odbiorze przesyłki  i odesłać do nas pocztą lub przesłać mailowo zeskanowany dokument  do 7 dni od daty otrzymania przesyłki. W przeciwnym razie reklamacje będą rozpatrywane negatywnie.

   

  Proszę pamiętać, że kurier dostarcza / wnosi do domu przesyłki o wadze nie przekraczającej 31,5kg. Przesyłki cięższe, w szczególności paletowe są dostarczane pod dany adres i zdejmowane z samochodu, ale nie są dostarczane do mieszkania!

   

  UWAGA BARDZO WAŻNE!!!

  Jeśli towar nie zostanie sprawdzony w obecności kuriera, oraz w przypadku uszkodzenia nie będzie spisany protokół szkody w dniu odbioru towaru, reklamację będą rozpatrywane negatywnie. Sprawdzenie przesyłki przy kurierze i spisanie ewentualnego protokołu uszkodzenia jest potwierdzeniem stanu rzeczywistego jaki ma miejsce w momencie dostawy przesyłki.

 • 6 Metody płatności
 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  a) przelew bankowy na podany numer konta
  b) płatność przy pomocy Przelewy24
  c) płatność ratalna za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
 3. Realizacja zamówienia następuje z chwilą otrzymania informacji od operatorów płatności online o poprawnym dokonaniu płatności.
 4. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż fakturą/paragonem.
 • 7 Rękojmia za wady Towaru
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wadu odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W przypadku Towaru używanego Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu konsumentem.
 4. Klient zobowiązany jest przyjąć, a następnie otworzyć i sprawdzić Towar przyjmowany od Dostawcy w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w transporcie Klient spisuje z pracownikiem Dostawcy protokół szkody, który następnie przekazuje Sprzedawcy.
 5. Warunkiem złożenia reklamacji na uszkodzenie w transporcie, jest przysłanie wraz z reklamacją spisanego wyłącznie w momencie odbierania Towaru protokołu szkody.
 6. Klient zobowiązany jest do rozpakowania mebla w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania oraz do jego przechowywania w temperaturze pokojowej. W przypadku mebli ogrodowych przechowywania go pod zadaszeniem.
 7. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 8. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na biuro@retrowood.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 9. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres Retrowood Sp. z o.o., ul. Malborska 41, 03-286 Warszawa, Polska.
 10. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
 11. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.
 • 8 Odstąpienie od umowy sprzedaży
 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy.
 4. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu umowy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania produktu, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić rzez Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • 9 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

oraz postępowanie reklamacyjne

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres biuro@retrowood.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby Sprzedawcy. Odstąpienie od umowy może nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 3. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. w przypadku umowy określonej w §3 ust. 1 pkt. b) Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres biuro@retrowood.pl.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo to wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@retrowood.pl.
 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.
 7. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 8. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 6 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
 • 10 Odpowiedzialność
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
 • 11 Realizacja voucherów
 1. Promocje na voucherach nie łączą się ze sobą
 2. Vouchery można realizować na produkty nieprzecenione
 • 12 Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub przepisy właściwe według miejsca zamieszkania konsumenta (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych).
 4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się do właściwych instytucji zajmujących się ochroną praw konsumenta.
 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu według odrębnych przepisów.
 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r.

 

Załącznik nr 1 – wzór odstąpienia od umowy

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat (Adres do wysyłki):

Retrowood Sp. z o.o., ul. Malborska 41, 03-286 Warszawa, Polska Adres e-mail: biuro@retrowood.pl

Ja niniejszym informuję  o moim odstąpieniu od:

☐ *umowy sprzedaży następujących rzeczy (w miarę możliwości podać dodatkowo numer zamówienia): ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

☐ *umowy o świadczenie drogą elektroniczną następującej usługi: ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego konsumenta do zwrotu płatności:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis konsumenta – tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej

…………………………………

…………………………………

Data wypełnienia formularza:

…………………………………

* Właściwe zaznaczyć

Załącznik nr 2 – formularz zgłoszenia reklamacji

…………………, dnia ……………. r.

(miejscowość, data)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

 1. Dane Klienta
Imię i nazwisko    
Adres      
E-mail Telefon    
 1. Informacje o przedmiocie reklamacji
Towar (kod towaru/ nr seryjny, nazwa)  
Data zakupu    
Opis wady (w tym moment wystąpienia wady)        
 1. Żądanie Klienta:

☐ nieodpłatna naprawa Towaru

☐ wymiana na nowy Towar

☐ odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej ceny*

☐ obniżenie ceny Towaru*

*Pouczenie: Klientowi przysługuje możliwość żądania zwrotu zapłaconej ceny lub obniżenia ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy lub usunie wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie naprawił lub nie wymienił Towaru na nowy.

…………………………………………….

(podpis Klienta)